Хамтрагч Байгууллагууд

Богино хугацаанд харилцагч таньж мэдэх

Өндөр эрсдэлтэй харилцагчийг богино хугацаанд таньж мэдэх, эрсдэлийг нь тодорхойлно

Харилцагчийн цагийг хэмнэх

Харилцагчийн эрсдэлийг тодорхойлоход олон төрлийн бичиг баримт шаардахгүй, харилцагчийн цаг завыг хэмнэнэ

Хуулийн хэрэгжилтийг хангах

Монгол Улсын Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, холбогдох дүрэм журам болон олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүрэгийн хэрэгжилтийг хангана

Санхүүгийн алдагдал, торгуулиас урьдчилан сэргийлэх

Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаснаар хуулиар тогтоосоон торгууль, эрх бүхий байгууллагын шийтгэвэр, акт зэрэг санхүүгийн алдагдлаас урьчилан сэргийлнэ

Image