Бүтээгдэхүүн

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

Санхүүгийн зөвлөгөө

  • Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна хувь хүний болон байгууллагын татвар бодож, санхүүгийн тайлан гаргана.

Хуулийн зөвлөгөө

  • Аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст хууль зүйн туслалцаа үзүүлж, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ

Сургалт

  • Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр олон улсын жишигт нийцсэн сертификат олгох сургалтыг зохион байгуулна.

Sanctions compliance

  • “Sanctions compliance” нь олон улсын хориг, улс төрд нөлөө бүхий этгээд, тэдгээрийн хамаарал бүхий болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээллийг агуулсан хайлтын програм юм. Системд агуулагдаж буй мэдээ, мэдээллийг тогтмол хугацаанд баяжуулж, шинэчилдэг.

ХУР

  • “ХУР” төрийн мэдээлэл солилцооны систем нь төрөөс иргэд рүү чиглэсэн үйлчилгээ, үйл ажиллагааг илүү хялбарчлах зорилгоор олон улсын жишигт нийцсэн, найдвартай ажиллагаатай, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан, цахим засаглалын суурь бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг юм.

Вэб сайт хийх үйлчилгээ

  • Хэрэв та бизнесийнхээ зарим нэгэн өчүүхэн хэсгийг ч гэсэн вэб сайтаар дамжуулан хийгээгүй байгаа бол маш их боломжийг алдаж байна гэсэн үг. Одоо вэб сайт гэдэг нь бизнесийн салшгүй нэгэн хүчин зүйл бөгөөд харилцагч таны бизнесийг өргөтгөх хамгийн үр өгөөжтэй хэрэгсэл юм.